PAGAMENT
El client es compromet a pagar les factures en les dades estipulades,
tota ampliació del termini de pagament s’haurà d’acordar amb la direcció    d’ AUTOMATISMESJIMM (Jordi Molina Garcia) i confirmar-se per escrit. La demora d’impagament d’una factura determina la suspensió de les possibles vendes o reparacións posteriors a aquest impagament.
El client no pot eximir-se per cap motiu del pagament, molt menys per el mal funcionament, anomalies, possibles danys que derivin dels productes i d'un us impropi.


NORMATIVES
El client es compromet al compliment de la totalitat de les normatives
europees de seguretat segons l’annexa II de la Directiva Màquines
98/37/CE. Així mateix se l’informa de la necessitat de la instal·lació, si fos necessari, de les respectives mesures de seguretat per tal del compliment de la mateixa. Posant-nos al seu servei pel que fa a les possibles modificacions, adaptacions i entregant-los la respectiva documentació per el seu compliment.

 

GARANTIA
Les automatitzacions tenen 24 mesos de garantia a partir de la data
d’instal·lació, amb relatiu a les vigents directives europees que
protegeixen al consumidor (Directiva Europea 1999/44/CE).
Estan coberts per la garantia els defectes de fabricació, el mal
funcionament o les averies derivades a evidents defectes de fabricació.
Fotocèl·lules i comandaments són components sotmesos a més desgast, per tant aquets productes immediatament desprès de ser instal·lats deixen d’estar coberts per la garantia.

Exclusions de garantia: ruptures o averies degudes a un us impropi, modificacions, condicions atmosfèriques i no realitzar el manteniment ordinari.

 

RESPONSABILITAT
AUTOMATISMESJIMM (Jordi Molina Garcia) declina tota responsabilitat
pels eventuals danys que pugessin derivar a persones, bens i animals, directe o indirectament, amb conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les prestacions indicades anteriorment i en el manual d’instruccions, especialment pel que és refereix a les advertències d’instal·lació, normatives de seguretat i utilització.